CHÂN MÀY TRỔ XANH, DÁNG MÀY KHÔNG PHÙ HỢP

CHÂN MÀY BỊ THIẾU ĐẦU

LÔNG MÀY THƯA, MỌC KHÔNG ĐỀU

DÁNG MÀY BỊ CỤP, KHÔNG HÀI HÒA VỚI KHUÔN MẶT

ĐAU RÁT, TÌNH TRẠNG
SƯNG TẤY KÉO DÀI

MÀU ĐẬM, ĐANG MÀY KHÔNG HỢP GƯƠNG MẶT

MÀY TRỔ XANH, DÁNG MÀY KHÔNG CÂN ĐỐI

CÔNG NGHỆ LỖI THỜI,
KHÓ XỬ LÝ KHI XĂM HỎNG

1. KIỂM TRA
TÌNH TRẠNG MÀY

2. TƯ VẤN DÁNG MÀY PHÙ HỢP

6. KIỂM TRA VÀ
DẶN DÒ SAU PHUN

5. THỰC HIỆN
PHUN MÀY

3. VỆ SINH
VÙNG MÀY

4. TIẾN HÀNH
Ủ TÊ

Loading...